TIETOSUOJASELOSTE 

Kuva ja Sanaon sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja pitämään henkilötiedot turvassa
EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n (General Data Protection Regulation) edellyttämällä tavalla.

 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Kuva ja Sanakerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Kustannus Oy Kuva- ja Sanatuotanto (jäljempänä Kuva ja Sana)
Osoite: Pajuniityntie 1
Puhelin: 09-8567 4999
Sähköposti: kuvajasana (at) patmos.fi
Yhteyshenkilö: Pekka Haapasaari

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Kuvan ja Sanan asiakkaiden henkilötietoja.

3.  Rekisterin nimi

Kuvan ja Sanan asiakastietorekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpitäminen, hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen sekä asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen.

5.  Käsiteltävät henkilötiedot 

Kuvan ja Sanan asiakasrekisterisisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan nimitiedot
 • Asiakkaan yhteystiedot:
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumerotiedot 
 • Sähköpostiosoitetiedot
 • Asiakkaan asiakasnumero
 • Asiakkuuden alkamispäivämäärä

Kuvan ja Sanan sähköpostirekisteri(E-maileri) sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimitiedot
 • Sähköpostiosoitetiedot
 • Asiakkaan jäsennumero
 • Tilastotiedot (tiedot vastaanotetuista markkinointiviesteistä)


6.  Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. sähköpostitse, puhelimitse, verkkokaupasta, tilaisuuksista ostosten yhteydessä ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Keräämme tietoa myös digitaalisten kanavien kautta tulevista viesteistä, kuten palautteista ja pyynnöistä.

 

7.  Miten Kuva ja Sana suojaa henkilötietoja

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Kuvan ja Sanan järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja asiakastietojen käyttöä valvotaan. Kuvan ja Sanan ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

8.  Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Kuvan ja Sanan yhteistyökumppaneille yhtiön toimintaan liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

9.  Tiedonsiirto kolmansiin maihin 

Kuva ja Sana voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • Kuva ja Sana on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yhteyttä Kuvan ja Sanaan Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
   
 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. 

10.  Kuinka kauan Kuva ja Sana säilyttää henkilötietoja

Asiakastietoja ei poisteta, mikäli rekisterissä oleva henkilö ei sitä erikseen pyydä. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tulla unohdetuksi (kts. rekisteriselosteen kohta ”rekisteröidyn oikeudet”).

11.  Profilointi

Henkilötietoja ei profiloida.  

12.  Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Kuvalle ja Sanalle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja.

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Kuvan ja Sanan oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Kuvalle ja Sanalle. Kuva ja Sana käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Kuva ja Sana voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Kuva ja Sana voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.  

13.  Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

14.  Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Pekka Haapasaarelle osoitteeseen pekka.haapasaari (at) kuvajasana.fi>. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Kuva ja Sana
Pekka Haapasaari
Pajuniityntie 1
00320 HELSINKI 

15.  Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.5.2018.

 

 

 

Ostoskori

Korissa on 0 tuotetta  Yhteensä  0,00
Ostoskorisi on tyhjä