Tietosuojaseloste

Kuva ja Sana (Y-tunnus: 0196034-5) on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja pitämään henkilötiedot turvassa EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n (General Data Protection Regulation) edellyttämällä tavalla.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Kuva ja Sana kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Kustannus Oy Kuva- ja Sanatuotanto (jäljempänä Kuva ja Sana)
Osoite: Pajuniityntie 1, 00320 Helsinki
Puhelin: +358 (0) 293 400 500
Sähköposti: pekka.haapasaari(at)patmos.fi
Yhteyshenkilö: Pekka Haapasaari

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Kuva ja Sanan asiakkaiden henkilötietoja.

3. Rekisterin nimi

Kuva ja Sanan asiakastietorekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisterissä olevien henkilöiden yhteystietojen hallinta ja/tai tilaus- ja maksutietojen hallinta.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Kuva ja Sanan asiakasrekisteri (Procountor) sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimitiedot
 • Henkilön yhteystiedot
 • Puhelinnumerotiedot
 • Sähköpostiosoitetiedot
 • Henkilön asiakasnumero
 • Asiakkuuden alkaminen
 • Laskun lähettämiseen liittyvät tiedot
 • Maksuehtoon liittyvät tiedot
 • Ryhmittelytiedot: yksityis- tai yritysasiakas
 • Asiakkuuden tila: aktiivinen tai passiivinen
 • Tiedot tilauksista ja maksuista

Kuva ja Sanan verkkokauppa (MyCashflow) sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimitiedot
 • Henkilön yhteystiedot
 • Puhelinnumerotiedot
 • Sähköpostiosoitetiedot
 • Tilausnumero
 • Laskun lähettämiseen liittyvät tiedot
 • Lähetyksen seurantatunnus
 • Ryhmittelytiedot: yksityis- tai yritysasiakas
 • Tiedot tilauksista ja Paytrail-maksuista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tilauksen yhteydessä.

7. Miten Kuva ja Sana suojaa henkilötietoja

Käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Kuva ja Sanan järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Kuva ja Sanan yhteistyökumppaneille yhtiön toimintaan liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

9. Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Lähtökohtaisesti rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli Kuva ja Sana käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, henkilötietojen siirto perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

10. Kuinka kauan Kuva ja Sana säilyttää henkilötietoja

Asiakastietoja ei poisteta, mikäli rekisterissä oleva henkilö ei sitä erikseen pyydä. Henkilötiedot poistetaan kuitenkin asiakasrekisteristä aina, kun henkilö sitä itse vaatii.

11. Profilointi

Henkilötietoja ei profiloida.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Kuva ja Sana voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelemistä. Kuva ja Sana voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

14. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee lähettää sähköpostitse Pekka Haapasaarelle, osoitteeseen pekka.haapasaari(at)patmos.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjepostilla alla olevaan osoitteeseen:

Kuva ja Sana
Pekka Haapasaari
Pajuniityntie 1
00320 Helsinki

15. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 23.3.2023.

Lahjakortti